Undervisningen på FGU er tilrettelagt med tydelige rammer i en struktureret hverdag, med praksis, produktion og praktik som omdrejningspunkter. Undervisningen foregår i et inkluderende læringsmiljø.

De elever, der har behov for støtte, der ikke fuldt ud kan understøttes inden for rammerne af det inkluderende læringsmiljø, supplerende undervisning eller anden faglig støtte, skal have tilbud om SPS.

Elever med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder kan få støtte i form af:

 • Hjælpemidler og instruktion i hvordan eleven anvender hjælpemidlerne
 • Personlig assistance
 • Sekretærhjælp
 • Særligt udformede undervisningsmaterialer
 • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning 

Støtte i praktik

En stor del af FGU’en er lagt an på praktik og erhvervstræning, og det er derfor muligt for eleven at tage støtten med ind i virksomhedspraktik, erhvervstræning og kombinationsforløb. 

Uddannelsesplan og forløbsplan

Det er kommunen, der vurderer om den unge er i målgruppen til at blive elev på en FGU. Den unge har sammen med skolen og sine forældre i grundskolen udarbejdet en uddannelsesplan. 

Uddannelsesplanen går igen i den kommunale ungeindsats, og danner grundlag for den forløbsplan, som bliver udarbejdet i samarbejde mellem den unge og FGU-institutionen. 

Det er i forløbsplanen, at eleven og skolen kan formulere behovet for SPS. 

Hjælpemidler og støtte til elever på FGU

Alt efter behov, kan eleven få bevilget hjælpemidler og instruktion i hvordan hjælpemidlerne anvendes.

For elever med ordblindhed drejer det sig om kompenserende læse- og skriveteknologi; elever med hørehandicap kan have brug for høretekniske hjælpemidler og elever med synshandicap kan have behov for programmer, der kan læse tekster højt, zoome ind på teksten eller andre hjælpemidler, der kompenserer for synsnedsættelsen.

Nedenfor kan du læse mere om FGU og om de støtteformer, der gør sig gældende for elever på FGU.

FGU skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job.

Der er løbende optag på FGU, så unge kan målgruppevurderes og optages året rundt på basis. På sporene er der optag to gange årligt. 

Uddannelsen består af tre uddannelsesspor: Almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pgu) og erhvervsgrunduddannelse (egu). 

Skoledagen på FGU veksler naturligt mellem teori og praksis og har en stabil rytme, hvor eleverne indgår på større og mindre hold. Undervisningen foregår i et inkluderende læringsmiljø med fokus på den enkeltes progression. 

Varigheden af FGU afhænger af den enkelte unges behov og forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller et job. Den samlede varighed kan normalt ikke overstige to år. Eleverne modtager skoleydelse under FGU og har mulighed for befordringsrabat.

 

Personlig assistance er hovedsageligt hjælp til mennesker med fysiske funktionsnedsættelser i undervisningssituationen. 

Det kan for eksempel være støtte til at:

 • Komme omkring på uddannelsesstedet
 • Få bøgerne op ad tasken
 • Flytte fra kørestol til almindelig stol
 • Vende siderne i bøger
 • Hjælpe ved toiletbesøg
 • Spise og drikke
 • Hente bøger eller anden praktisk hjælp, for eksempel ved laboratorieøvelser eller øvelser i værksteder

Hvis støttemodtageren har behov for støtte hele døgnet, kan den der yder SPS på uddannelsesstedet sagtens være den samme hjælper, som yder personlig støtte og er en del af hjælperteam i elevens fritid. Det kan være hensigtsmæssigt for alle parter, men er ikke et krav.  

Det er leverandøren, der tager kontakt til hjemkommunen, for at etablere samarbejdet. 

Studiebøger og andet undervisningsmateriale kan blive produceret i et format, der kan læses op.

Når du har fået en bevilling til at få udformet undervisningsmaterialer, der kan læses op, skal du bestille dem hos Nota.  

Nota har brug for opdaterede kontaktoplysninger, i form af mail og telefonnummer på alle elever med en SPS-bevilling til særligt udformede undervisningsmaterialer. 

Det er en god idé at indtaste elevens kontaktoplysninger i feltet ”Kommentar” i ansøgningssystemet SPS2005, så Nota har dem og kan sende eleven et velkomstbrev. 

Bestilling og produktion af undervisningsmateriale

Du skal som SPS-ansvarlig bestille e-bøger, som bliver produceret i et tilgængeligt format. 

Som udgangspunkt er materialer til ordblinde grundigt bearbejdede e-bøger, som kan anvendes med talesyntese.

Elever med synshandicap vil i mange tilfælde have behov for grundigt bearbejdede e-bøger (Word og PDF). Studiematerialer til blinde og svagsynede kan have længere produktionstid, end e-bøger til ordblinde. Produktionstiden afhænger bl.a. af mængden af billeder og figurer, der skal gøres tilgængelige for eleven. 

Når du bestiller materiale til elever med synshandicap er det en fordel at oplyse: 

 • Hvilke(t) program(mer) den studerende bruger til at læse med (Punktdisplay, JAWS, ZoomText eller lignende)
 • Ved matematiske tekster: Om den studerende bruger LaTeX
 • Hvilke formater den studerende er vant til at benytte
 • Hvilke figurer og billeder der evt. skal beskrives og/eller produceres som taktilt materiale

Læs mere på Notas hjemmeside til SPS-ansvarlige

Sekretæren for en støttemodtager kan varetage en række opgaver, der hjælper støttemodtageren med at komme igennem sin uddannelse på lige fod med andre. 

Opgaverne kan blandt andet bestå i at:

 • Tage noter for en elev, der er blind eller svagsynet
 • Tage noter for en elev, der har en fysisk funktionsnedsættelse eller et bevægelseshandicap og derfor ikke selv kan skrive
 • Tage noter for en elev, der har kognitive vanskeligheder, for eksempel i form af nedsat korttidshukommelse, koncentrationsbesvær eller opmærksomhedsforstyrrelse
 • Hjælpe støttemodtagere med ordblindhed med indskrivning af større opgaver
 • Hjælpe med tilmelding til eksamen, søge information på biblioteket, kopiere
 • Transskribere lydfiler
 • Indsamle og søge litteratur

Listen er ikke udtømmende, og det er leverandørens opgave at beskrive opgaverne som sekretær, både i forhold til timeforbrug og i forhold til hvem det er der har behov for støtten. 

Det er vigtigt at vide at sekretærhjælp ikke omfatter faglig hjælp, for eksempel sparring på indholdet i en opgave, eller korrekturlæsning. 

Elever med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal have foretaget en ordblindetest, for at afdække elevens læsevanskeligheder. 

Hvis testen viser, at eleven er ordblind, og behovet for støtte ikke kan imødekommes inden for rammerne af det inkluderende læringsmiljø, kan eleven få tilbudt SPS. Det vil typisk være i form af kompenserende læse- og skriveteknologi. 

Kompenserende læse- og skriveteknologi

Hvis eleven har sin egen computer, er det muligt at få ansøge om at få bevilget en programpakke. En programpakke indeholder læse- og skrivestøttende programmer, og de kan installeres på både PC (med Windows-styresystem) og Mac OS.

Elever, der ikke har egen computer, kan få stillet en bærbar computer til rådighed i en it-startpakke. Det er ikke muligt at skifte fra it-startpakke til programpakke, hvis eleven får sin egen computer inde i uddannelsesforløbet. 

Ordblindeundervisning på små hold 

Det er muligt at imødekomme behovet for støtte til ordblinde via undervisning på små hold. Det kan fx være situationer, hvor holdundervisning er fordelagtig for at udvikle elevens læse- og skrivefærdighed for at opnå et højere niveau af færdigheder, eller at udvikle mere selvstændige og aktive strategier, for eksempel i forhold til læsefærdighed.

Denne støtteform er en del af det inkluderende læringsmiljø, og kan derfor ikke bevilges via SPS-ordningen. Det der kan bevilges, er kompenserende læse- og skriveteknologi og instruktion i brugen af hjælpemidlerne. 

Tolkningen gør det muligt for den døve elev at følge undervisningen på samme vilkår som de andre lever i klassen. Tolkning kan sikre lige og effektiv kommunikation med hørende lærere og klassekammerater.  

Bevilget tolkebistand bliver udbudt via Tolkeportalen og kan blive anvendt til faglige aktiviteter på uddannelsen. For eksempel: 

 • undervisning på uddannelsen
 • praktikforløb
 • læsegruppemøder i forventet omfang  
 • eksamen
 • studieture 
 • vejledningsaktiviteter, som er en obligatorisk del af uddannelsen

Det er SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der administrerer tolkebistanden via Tolkeportalen. Som SPS-ansvarlig er du tovholder på at ansøge om tolkebistanden. 

Der kan ikke bevilges tolk til aktiviteter, som er sociale, og som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen. For eksempel kan der ikke blive bevilget tolkning til den sociale del af en studietur eller til kurser på uddannelse, der ikke er en obligatorisk del af uddannelsen.

Rammebevillingen for tolk og skrivetolk er typisk på 300 timer pr. semester.

Tegnsprogstolk og skrivetolk

Døve og hørehæmmede elever kan få bevilget tegnsprogstolk og skrivetolk til undervisningen og andre aktiviteter i tilknytning til undervisningen som for eksempel praktik og studieture. Tolkebistand bliver udstedt som en rammebevilling på typisk på 300 timer pr. semester. 

Fjerntolkning

Fjerntolkning foregår via computer med kamera og mikrofon. Tolken er fysisk placeret et andet sted og bliver ringet op for tolkning. 

I det omfang undervisningen eller praktikforløbet kan foregå via fjerntolk, har eleven mulighed for at aftale med leverandøren, at den fysiske tolk erstattes af en fjerntolk. 

Ved brug af fjerntolkning kan der i nogle tilfælde være behov for særlig it-støtte. Det kan du ansøge om via SPS-ordningen.

Introduktion til tolk 

Støtteformen ”Introduktion til tolk” består af samtaler. Der bliver som regel bevilget tre timer, og formålet med samtalerne er, at elever, der bliver bevilget tolkebistand, får det optimale udbytte af den tildelte tolkebistand. Samtidig kan uddannelsesstedet sikre sig, at tolkebevillingen bliver anvendt efter hensigten.

For at eleven får det optimale udbytte af tolkebistanden, er det vigtigt, at uddannelsesstedet giver eleven en god introduktion til brug af tolk på uddannelsen. Det er uddannelsesstedets ansvar, at elever, der får tolkebistand, har adgang til den nødvendige information, så de kan anvende støtten efter hensigten.

Introduktion til tolk bliver bevilget sammen med tolkebistanden, når du søger støtte første gang. Bevillingen skal anvendes til samtaler med eleven. Der kan for eksempel afholdes en introduktionssamtale inden studiestart, når eleven er optaget på uddannelsen, og opfølgende samtaler i den første tid for at sikre, at eleven anvender støtten optimalt. 

Introduktion til tolk gives som udgangspunkt ved uddannelsens start. Hvis der opstår konkrete behov, for eksempel ved praktik, kan der bevilges flere introduktionstimer senere i et uddannelsesforløb.  

Hvem skal udføre samtalerne?

Tilskuddet til samtalerne bliver bevilget til en medarbejder på uddannelsesstedet. Det kan være SPS-vejlederen, studievejlederen eller tolkebrugerens kontaktperson. 

Medarbejderen, der tager samtalerne, skal have kendskab til procedurerne for elevers anvendelse af tolkebistand.

Opfølgning på introduktion til tolk

Det er hensigtsmæssigt, at introduktionssamtalerne planlægges i starten af forløbet med et opfølgende møde, når eleven har været i gang noget tid og har gjort sig nogle erfaringer med anvendelsen af tolk på uddannelsen.

Introduktionssamtalerne kan bruges til:

 • instruktion i kontakt til tolkeleverandøren 
 • forventningsafstemning af elevens kontakt med tolkeleverandøren
 • introduktion til praksis for bestilling og afbestilling af tolk
 • introduktion til, hvordan og hvornår eleven skal afbestille en tolk
 • oplysning om fristen for "for sent aflyste" tolketimer og vigtigheden af aflysning tidligst muligt
 • at sikre underviserne har kendskab til tolkebehovet og kendskab til anvendelse af tolk i undervisningen
 • at sikre at eleven er bekendt med mulighederne for at få tolk i praktik
 • at sikre, i samarbejde med eleven, at praktikstedet er bekendt med praksis for tolk i praktikforløb
 • at sikre eleven er bekendt med mulighederne for at få tolkebistand på studieture og tolk til øvrige aktiviteter, som er relateret til undervisningen 
 • at sikre, at eleven har kendskab til muligheden for tolkebistand til eksamener.

For at lette tolkningen og give tolken mulighed for at forberede sig, kan du ansøge om at tolken får bevilget en ramme til at anskaffe sig de undervisningsmaterialer, eleven bruger i undervisningen.

Rammen bliver sat efter behov og efter aftale med tolkeleverandøren og uddannelsesstedet.

Hvad kan introduktion til tolk ikke dække

Introduktion til tolk kan ikke dække uddannelsesstedets generelle vejledningsforpligtelser som for eksempel vejledningssamtaler, administration af tolkebistand i tilknytning til SPS-ordningen, herunder kontakt til tolkeleverandøren og tolken, som tolker for eleven., og opgaver, som allerede er dækket af institutionens taxametertilskud.  

 

 

Sidst opdateret: 14. maj 2019