Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Dokumentation

Når du søger om specialpædagogisk støtte (SPS), skal du vedlægge dokumentation.

Når du søger om SPS, skal du sørge for, at ansøgningen er vedlagt dokumentation.

Der er forskellige krav til dokumentation alt efter hvilken funktionsnedsættelse, der er tale om.

Dokumentation, som styrelsen har brug for, i forbindelse med behandling af din ansøgning:

Funktionsnedsættelse  Dokumentation 
Ordblind Ministeriets Ordblindetest eller anden dokumentation for ordblindhed. Ordblindetesten udføres typisk på uddannelsestedet og er en elektronisk test. Det tager cirka 20 minutter at lave testen.
Psykiske vanskeligheder Lægelig dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår.
Døv eller hørehæmmet  Kopi af journal fra høreklinik/sygehus eller hørekurve.
Blind eller svagsynet Lægelig dokumentation fra en øjenlæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.
Bevægelseshæmmet Lægelig dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Ved fremadskridende lidelser, som for eksempel dissemineret sklerose, er det vigtigt, at du kan fremvise forholdsvis ny dokumentation, der dækker din aktuelle tilstand.
Kronisk eller alvorlig sygdom Lægelig dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Dokumentationen skal beskrive de indlæringsmæssige vanskeligheder, eller øvrige vanskeligheder, fx bevæge- eller synsvanskeligheder, som har betydning for deltagelse på uddannelsen.