Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Undersøgelse af sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer blandt ordblinde støttemodtagere på videregående uddannelser

[21.12.2017]

Styrelsen har med afsæt i støttemodtagere på de videregående uddannelser i 2017 undersøgt, hvordan studerende anvender studiematerialerne fra Nota i sammenhæng med de trykte bøger på uddannelsen.

Vi har samtidig også undersøgt, hvordan sammenhængen mellem trykte og tilgængeliggjorte studiematerialer indgår i vejledningen i studiestøtte og instruktion.

Udgangspunktet for undersøgelsen er, at vi har forudsat, at man opnår den bedste udnyttelse af studiematerialerne ved at anvende den trykte bog sammen med studiematerialerne. Vi ville undersøge om denne forudsætning stadig holder i en tid, hvor udbredelsen af e-bøger generelt er under forandring, og hvor de studerende i højere grad bliver udsat for og er vant til skærmlæsning.

Vi har derfor spurgt de fagpersoner, der giver instruktion og studiestøtte til støttemodtagere på videregående uddannelser om anvendelsen af materialer blandt de studerende, og hvordan dette indgår i fagpersonernes vejledning i instruktion og studiestøtte.

Hovedbudskaber fra undersøgelsen

  • Knapt 94 pct. af fagpersonerne giver udtryk for, at de studerende ikke ville kunne gennemføre uddannelsen uden studiematerialer som støtteform, og der er derfor tale om en nødvendig, kompenserende støtte.
  • Fagpersonerne giver udtryk for, at langt de fleste studerende får det bedste resultat ved både at anvende den trykte bog og de tilgængeliggjorte tekster som supplement hertil, og det er også det, der som udgangspunkt vejledes om i studiestøtten og instruktionen.
  • Faktorer, som kan have betydning for sammenhængen mellem brug af trykte bøger og studiematerialerne er bl.a. graden af ordblindhed, typen af uddannelse, typen af bøger og materialer, der anvendes på uddannelsen, og hvad materialet skal anvendes til.

Der er dog i høj grad individuelle variationer blandt de studerende i brugen af læsestrategier, som også påvirker fagpersonernes vejledning.

Undersøgelsen understøtter en antagelsen om, at de fleste studerende opnår et bedre udbytte af teksten og en mere effektiv læse- og studiestrategi ved både at have den trykte bog og den digitale, tilgængelige udgave til at supplere hinanden.

Undersøgelsen understøtter ligeledes, at langt de fleste studerende køber og anvender den trykte bog sammen med deres studiematerialer, og fagpersonerne vejleder som udgangspunkt de studerende herom i instruktionen og studiestøtten.

Dog tegner der sig et billede af store individuelle variationer i strategierne, og det er vanskeligt at pege på enkelte faktorer, som er afgørende for sammenhængen mellem de studerendes anvendelse af studiematerialer og trykt tekst.

Fagpersoner og undervisere, som møder elever og studerende i instruktion og studiestøtte, bør have fokus på at inddrage det trykte materiale ved vejledning i anvendelse af studiematerialer fra Nota.

Vejledningen bør ligeledes have fokus på vilkårene for brugen af studiematerialer som en nødvendig, kompenserende støtte, der skal sætte den studerende i stand til at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre studerende, således at studiematerialerne fra Nota ikke erstatter men supplerer de trykte materialer.

Læs hele undersøgelsen her.