Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Sådan søger du

Det er altid skolen, der søger om specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på frie kostskoler.

Når der søges om tilskud til personlig assistance og hjælpemidler skal skolen oprette en elektronisk ansøgning i fagsystemet SPS2005 og vedhæfte relevant dokumentation.

Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og frie fagskoler samt efterskoler og frie fagskoler godkendt med et særligt samlet undervisningstilbud.

Det nye tilskudssystem er baseret på en taxametermodel, hvor skolens tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ydes på baggrund af en på finansloven fastsat takst og en gennemført aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

Der kan søges om personlig assistance (tidligere praktisk medhjælp) og hjælpemidler hele året.

Dokumentation

Specialundervisning (lærertimer) på almene efterskoler og frie fagskoler: Støttebehovet skal være på mindst 9 undervisningstimer à 60 minutter om ugen, før der kan søges tilskud til specialundervisning (lærertimer). For, at en elev kan indgå i beregningsgrundlaget for tilskud, skal følgende tre betingelser være opfyldt:

1. Eleven har i skoleåret modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i mindst 9 ugentlige undervisningstimer.
2. Der foreligger på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer (for elever på frie fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, erstattes udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning af en tilsvarende udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, der er uafhængig af skolen).
3. Skolen skal have udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev.

Specialundervisning (lærertimer) på efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud: For, at en elev kan indgå i beregningsgrundlaget for tilskud efter tillægstakst 1 skal følgende to betingelser være opfyldt:

1. Der foreligger på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra PPR i elevens tidligere skolekommune om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer (for elever på frie fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, erstattes udtalelsen fra PPR af en tilsvarende udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, der er uafhængig af skolen).
2. Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev.

For, at en elev kan indgå i beregningsgrundlaget for tilskud efter tillægstakst 2 skal ovenstående to betingelser være opfyldt. Desuden skal der foreligge en aktuel skriftlig udtalelse fra PPR i elevens tidligere skolekommune om, at elevens støttebehov er særligt omfattende.

Personlig assistance:
 • En udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i skolekommunen eller en udtalelse fra en anden faglig sagkyndig person. Det vil typisk være fra hospital eller læge. Udtalelsen fra PPR/anden faglig sagkyndig person skal dokumentere behovet for personlig assistance. Udtalelsen skal så vidt muligt anbefale et passende støttebehov i timer à 60 minutter.
 • En udtalelse fra skolen. Udtalelsen fra skolen skal redegøre nærmere for, hvordan den personlige assistance tænkes anvendt. I udtalelsen skal der også specifikt tages stilling til, hvor mange timer, der søges om tilskud til.

Hjælpemidler:

 • En udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i skolekommunen eller en udtalelse fra en anden faglig sagkyndig person. Det vil typisk være fra hospital, læge, hørekonsulent eller synskonsulent. Udtalelsen fra PPR/anden faglig sagkyndig person skal dokumentere og beskrive behovet for hjælpemidler.

It-hjælpemidler til ordblinde elever:

 • En udtalelse fra en læsekonsulent hos pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i skolekommunen. PPR-udtalelsen kan erstattes af Ordblindetesten udviklet af ministeriet. Skolens læsevejleder har mulighed for at teste eleven.

Højskoler

Ved ansøgning om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov skal højskolen vedhæfte en udtalelse, der indeholdende følgende punkter:

 • En beskrivelse af elevens behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
 • En beskrivelse af, hvordan tilskuddet planlægges anvendt
 • Elevens underskrift, hvorved det tilkendegives, at eleven er bekendt med ansøgningen.

Ved ansøgning om tilskud til lærertimer og/eller praktisk medhjælp til elever med svære handicap skal højskolen vedhæfte en udtalelse, der indeholder følgende punkter:

 • En beskrivelse af elevens behov for støtte i undervisningen som følge af den dokumenterede funktionsnedsættelse
 • En beskrivelse af, hvordan tilskuddet planlægges anvendt i forhold til funktionsnedsættelsen
 • Skolens opgørelse af hvor mange lærertimer og/eller praktisk medhjælp der søges tilskud til
 • Elevens underskrift, hvorved det tilkendegives, at eleven er bekendt med ansøgningen.

Der vedhæftes desuden dokumentation for elevens svære handicap. Det kan for eksempel være lægefaglig dokumentation fra praktiserende læge, psykiater, neurolog eller lignende.

Hjælpemidler
Ved ansøgning om hjælpemidler skal højskolen vedhæfte en udtalelse, der indeholder følgende punkter:

 • En kort beskrivelse af, hvilke hjælpemidler, der søges tilskud til
 • Elevens underskrift, så det fremgår, at eleven er bekendt med ansøgningen.

Der vedhæftes desuden dokumentation for elevens svære handicap, herunder for eksempel også dokumentation for ordblindhed, såfremt der søges tilskud til hjælpemidler på baggrund af erklæret ordblindhed.

I syn- og høresager skal der fra syns- eller hørekonsulent foreligge en anbefaling af, hvilke hjælpemidler eleven har behov for.