Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Støtteformer

Frie grundskoler kan søge om tilskud til personlig assistance og hjælpemidler.

Tilskud til specialundervisning ydes pr. 1. august 2016 efter en taxametermodel med en takst pr. elev, der modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Skolen indberetter pr. 5. september antallet af specialundervisningselever til styrelsen.

Der kan ikke søges særskilt tilskud til elever med behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte under 9 ugentlige undervisningstimer (svarende til 12 lektioner). Alle skoler modtager uden ansøgning et inklusionstilskud til dette formål.

Frie grundskoler har mulighed for at søge tilskud hos styrelsen til følgende former for støtte:

Personlig assistance (tidligere praktisk medhjælp) kan søges til elever, der har behov for at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. Eksempelvis elever med bevægelsesvanskeligheder, elever der sidder i kørestol, svagsynede eller hørehæmmede elever.

Hjælpemidler kan søges til elever, der har behov for kompenserende hjælpemidler for at kunne begå sig på lige vilkår med de øvrige elever i klassen. Eksempelvis i form af it-udstyr til ordblinde eller svagsynede/blinde elever. Der bevilges også ergonomiske møbler til elever med bevægelsesvanskeligheder og høretekniske løsninger til hørehæmmede elever.

Frie grundskoler har blandt andet mulighed for at søge tilskud hos Fordelingssekretariatet i Slagelse til følgende former for støtte:

Befordring af elever med svære handicap kan søges til elever, der har en funktionsnedsættelse, der gør, at de ikke kan tage offentlig transport i skole. I nogle tilfælde er det også muligt at søge om kompensation for at forældre kører deres eget barn i skole.

Støtteundervisning i dansk for tosprogede elever kan søges til tosprogede elever, der har brug for ekstra danskundervisning. Undervisningen skal sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk svarende til kravene i folkeskolen.

Det kan der ikke søges tilskud til

Der ydes ikke tilskud til støtte i frikvarterer, i SFO'en eller til lektiehjælp. Der ydes heller ikke tilskud til bygningsmæssige ændringer.