Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Betingelser

For at kunne søge tilskud til specialundervisning, skal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vurdere, at eleven har særlige problemer og behov i et omfang af mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

Det er en betingelse for at søge tilskud til specialundervisning, at PPR vurderer, at eleven har et støttebehov på mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

Skolekommunen skal yde vederlagsfri pædagogisk psykologisk rådgivning på de frie grundskoler (privatskoler, friskoler m.v.). Elever, der har bopæl i en anden kommune, skal betjenes af PPR på lige fod med de elever, der bor i kommunen.

Elever der har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte, men hvor behovet er under 9 undervisningstimer ugentligt har også krav på støtte.

Der kan ikke søges særskilt tilskud hertil, men skolen skal via deres generelle tilskud og et særligt inklusionstilskud selv finansiere denne støtte.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Hvis PPR vurderer, at der er behov for specialundervisning, skal PPR skrive en udtalelse, der beskriver elevens behov. PPR skal desuden komme med forslag til foranstaltning og anbefale mindst 9 undervisningstimers specialundervisning pr. uge.

PPR skal også rådgive skolen i forhold til elever med behov for støtte under 9 undervisningstimer ugentligt.

Følger og evaluerer udviklingen

PPR følger udviklingen hos de elever på skolen, som modtager specialundervisning, og drøfter undervisningen med lærerne, med forældrene og med eleverne med henblik på løbende at vurdere, om der skal ske justeringer eller ændringer i undervisningen.

Mindst én gang om året evalueres undervisningen. I forbindelse med fornyet ansøgning om tilskud til specialundervisning tager PPR sammen med skolen stilling til, om undervisningen bør fortsætte, ændres eller ophøre.